Přihláška na akci Workshop klasického animovaného filmu

Cena

Uživatel

ověřovací kód:

Účastník

Zástupci

Právní ujednání

Souhlasím se zasíláním informačních materiálů SVČ Letovice na výše uvedený mail.

Přečetl (a) jsem si, rozumím a souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Letovice. Obchodní podmínky jsou zveřejněny v SVČ Letovice a na webových stránkách SVČ Letovice.

Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem SVČ Letovice, Vnitřní řád je zveřejněn v SVČ Letovice a na webových stránkách SVČ Letovice.

 

Informovaný souhlas

 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Středisku volného času Letokruh Letovice, příspěvková organizace (dále jen "SVČ nebo Letokruh") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o ........................................................... nar. ..................................... ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice Letokruhu k GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci SVČ a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,

- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace,

- pro pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech SVČ, včetně webu SVČ

- pro evidenci e-mailových kontaktů zákonných zástupců nezletilého dítěte

 

Souhlas poskytuji na školní rok 2018/2019 vzdělávání mého dítěte v Letokruhu a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze Letokruhu, který bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

 

V ........................... dne...................................

podpis zákonného zástupce …………………………………….

Zpět
Informační systém Leprikón